{ "data": [ { "event_name": "Purchase", "event_time": 1685151535, "action_source": "website", "user_data": { "em": [ "7b17fb0bd173f625b58636fb796407c22b3d16fc78302d79f0fd30c2fc2fc068" ], "ph": [ null ] }, "custom_data": { "currency": "USD", "value": "142.52" } } ] }

Ngói sóng tráng men cao cấp – Xanh Tím Than – CQC43.256

Kích thước ngói: 305*415mm
Khoảng cách lito : 335mm – 345mm
Độ dốc mái : > 30*
Kích thước lợp mái : 10v /m2
Quy cách đóng hàng: 8v/ hộp (-+25kg)